STADGAR för Släktföreningen Rusthållare Christoffer Sörenssons och Martha Christensdotters ättlingar

Antagen 2022-05-14

Allmänna bestämmelser

§1.

Föreningen omfattar samtliga ättlingar till Rusthållare Christoffer Sörensson och Martha Christensdotter i Gylle och alla personer, som genom äktenskap/motsvarande hör samman med någon av ättlingarna.

Vart och ett av Christoffer Sörenssons och Martha Christensdotters åtta barn och deras avkomlingar bildar en släktgren med nummerordning efter ålder i syskonskaran enligt nedan:

 

Släktgren 1

Ellena

Släktgren 2

Anna

Släktgren 3

Hanna

Släktgren 4

Sören

Släktgren 5

Christen

Släktgren 6

Ola

Släktgren 7

Kjersti

Släktgren 8

Nils

 

§2.

Föreningens ändamål är att verka för sammanhållning inom släkten och för tillvaratagande av gemensamma intressen och att medverka till fortsatt släktforskning inom de olika släktgrenarna till glädje för efterkommande generationer.

 

§3.

Föreningens beslutande och verkställande organ är det gemensamma släktmötet och den gemensamma styrelsen. Därutöver förekommer självständiga grenvisa släktmöten och grenvisa styrelser.

 

Avgifter

§4.

Medlemmarna betalar en grundavgift för perioden mellan två årsmöten (4 år). Denna grundavgift fastställs vid ordinarie släktmöte för kommande fyraårsperiod. Makar/motsvarande betalar tillsammans en avgift. Släktmedlemmar under 18 år betalar ingen avgift. Varje släktgren bestämmer därutöver om sin egen ekonomi.

 

Släktmöten och Årsvisa föreningsmöten

§5.

Föreningens högsta beslutande organ är det gemensamma släktmötet, som hålls vart fjärde år på tid och plats, som bestäms av styrelsen.

Utöver det gemensamma släktmötet vart fjärde år skall Föreningen hålla årsmöten. Vid dessa årsmöten i föreningen skall föregående års räkenskaper framläggas. Räkenskaperna skall fastställas, efter avlämnandet av revisionsberättelse. Ansvarsfrihet för styrelsen under denna period skall behandlas. Firmateckning intill nästa årsvisa föreningsmöte skall fastställas. Dessa årsvisa Föreningsmöten är mer av administrativ karaktär i syfte att svara mot kraven från bank och myndigheter

 

 

 

 

 

Enskild medlem och släktgren kan lämna motion till allmänt släktmöte. För att kunna behandlas av styrelsen och med kommentarer skickas ut tillsammans med kallelse till släktmöte måste den nå styrelsen före 1 april samma år.

 

Däremellan hålls grenvisa släktmöten, t ex vart fjärde år så att de infaller mitt emellan två gemensamma släktmöten. Tid och plats bestäms av varje grenstyrelse för sig.

 

§6.

Kallelse till gemensamt släktmöte skall ske genom personlig inbjudan minst tre veckor före möte. Motsvarande gäller för de årsvisa föreningsmötena och de grenvisa släktmöten.

 

§7.

Extra gemensamt släktmöte hålls då styrelsen så beslutar, efter krav av revisorerna eller när minst 20 medlemmar så kräver.

 

§8.

Varje medlem över 18 år som är närvarande vid släktmötet har en röst. Röstning får ej utövas genom fullmakt.

 

All omröstning sker öppet. Om så önskas av minst tre medlemmar skall val till styrelsen ske med slutna röstsedlar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning sker.

 

§9.

Vid ordinarie gemensamt släktmöte och vid grenvisa släktmöten skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande att leda släktmötets förhandlingar samt av sekreterare att föra protokoll däröver.
 2. Val av två justeringsmän.
 3. Godkännande av dagordningen och kallelsen.
 4. Föredragning av de gångna årens styrelse- och revisionsberättelser.
 5. Fastställande av räkenskaperna för den aktuella perioden.
 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Beslut om avgift för kommande fyraårsperiod och ständig medlemsavgift.
 8. Val av ordförande i styrelsen, samt av övriga styrelseledamöter och suppleanter för dem.
 9. Val av två revisorer och suppleanter för dem.
 10.        Beslut om firmateckning i Föreningen.
 11.        Val av valberedning som om möjligt bör bestå av en representant för varje gren. Valberedningens   
         medlemmar får ej vara styrelsemedlemmar.
 12.        Övriga ärenden


  Vid årsvisa föreningsmöten skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande att leda släktmötets förhandlingar samt av sekreterare att föra protokoll däröver.
 2. Val av två justeringsmän.
 3. Godkännande av dagordningen och kallelsen.
 4. Föredragning av de gångna årets styrelse- och revisionsberättelse.
 5. Fastställande av det gångna årets räkenskaperna
 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Beslut om firmateckning i Föreningen.
 8. Övriga ärenden

 

Styrelsen för den gemensamma släktföreningen

§10.

Styrelsen för den gemensamma släktföreningen består om möjligt av en ordinarie representant och en suppleant för var och en av de åtta släktgrenarna.

 

 

 

 

En gren som så önskar kan representeras av mer än en medlem i Styrelsen. Ordförande väljes direkt av det gemensamma släktmötet, medan Styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare och kassör.

 

Styrelsens samtliga ledamöter väljes för en tid av fyra år. Styrelsen        sammanträder, då ordföranden anser det lämpligt eller då minst halva antalet styrelseledamöter begär att Styrelsen sammankallas.

Styrelsen är beslutsför, då minst halva antalet ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 

Grenvisa styrelser

§11.

Grenvisa styrelser anpassar antalet ledamöter till släktgrenens storlek och rekommenderas att i övrigt följa riktlinjerna för den gemensamma föreningens styrelse.

Protokoll över aktiviteter i släktgrenarna lämnas och föredrages i samband med gemensamt släktmöte.

 

Räkenskap och revision

§12.

Föreningens räkenskaper avslutas inför varje gemensamt släktmöte och skall i god tid före släktmötet överlämnas till de av släktmötet utsedda revisorerna.

 

§13.

Sedan revisorerna verkställt granskningen av föreningens räkenskaper skall revisionsberättelse avlämnas till föreningens styrelse i tid för att föredras vid släktmötet.

 

Skulle revisorerna ej tillstyrka ansvarsfrihet för den gångna periodens räkenskaper och förvaltning, är

Styrelsen skyldig att kalla till extra släktmöte.

 

Stadgeändring

§14.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut med minst 2/3 majoritet vid ordinarie släktmöte.

 

Upplösning

§15.

Föreningen kan upplösas genom beslut med minst 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande släktmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie släktmöte. I samband därmed skall beslutas om handhavande av föreningens tillgångar.

 

Grenvisa styrelsers räkenskaper, revision, m.m.

§16

De grenvisa styrelserna rekommenderas att om så är lämpligt följa §12-15.

 

Stadgar för släktföreningen antogs vid det konstituerande släktmötet 18 november 1967.

Ändringar i enlighet med ovanstående antogs vid släktmötena den 31 maj 1997, den 10 juni 2001,

den 4 maj 2013 och den 14 maj 2022.