Christoffer Sörensson och Martha Christensdotter - våra anfäder.

Släktföreningen räknar Christoffer Sörensson som sin anfader.

 
När Christoffer Sörenssons farfar, Per Sörensson, föddes 1664 pågick de Skånska krigen mellan Danmark och Sverige fortfarande. 
 
Christoffer föddes den 19 januari 1739 på gården Haglösa 8 i dåvarande Fru Alstads församling norr om Trelleborg i Skåne. Christoffers far, Sören Persson, dog när Christoffer bara var 9 år gammal.
 
Den 28 juli 1771 gifte Christoffer sig med Martha Christensdotter från Domme 8 i Fru Alstads församling. Makarna bosatte sig 1771 på gården Gylle nr 5 (Lundhög), som var ett kronohemman, dvs. ett hemman som ägdes av kronan. Ett hemman är ett äldre begrepp med betydelsen bostad, boning, hemvist, hem och som i Sveriges landskapslagar och kronans jordeböcker avsåg en på landsbygden av åtskilliga ägor bestående och bebyggd gård och jordbruksfastighet med visst mantalsvärde. Vanligen motsvarade ett hemman en bondgård med en sådan storlek att brukaren kunde försörja sig och sin familj på avkastningen av jorden och erlägga den skatt som åvilade egendomen. Ett sådant hemman åsattes ett helt mantal. Kronohemman var kronojord som innehavdes av enskild person med åborätt. Innehavaren av ett sådant hemman, kronobonden, var att betrakta som brukare av detsamma. Honom ålåg således nybyggnads- och underhållsskyldighet liksom annan landbo.
 
Christoffer var Rusthållare. Rusthållare kallades den, som var innehavare av ett hemman (rusthåll), vilket åtagit sig att sätta upp och underhålla ryttare med häst och utrustning. Som kompensation befriades han från de så kallade grundskatterna (jordeboksräntan, mantalsräntan och kronotionden). Beteckningen härrör från tiden för indelningsverket. Man kan ju bara fundera över vid Christoffers farfar skulle tycka om att sonson tjänade det svenska kavalleriet.
 
År 1791 förvärvade Christopher av "Hans Kongl. Maj:t och Sveriges Krona KronoHemmanet Gylle nr 5..med åker, äng, skog, mark, fiske och fiskevatten, qvarn och qvarnställe, torp och torpställe..för Ett Hundra Tre Riksdaler Femton Skillingar...Runstycken Specie".
 
Christoffer och Martha fick 8 barn.
 
Ellena
född 24 Sep 1772
Anna född 9 Jan 1775
Hanna född. 25 Nov 1777
Sören född 18 Okt 1780 (Äldsta sonen fick föra släktnamnet vidare)
Christen     född 1 Okt 1783
Ola född 8 Okt 1786
Kjersti född 4 Aug 1789
Nils född 6 Maj 1792
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vart och ett av barnen har gett upphov till en släktgren.
 
Christoffer Sörensson dog den 10 augusti 1807. Ett år senare dog även Martha Christensdotter (3 oktober 1808).